Algemene voorwaarden

Algemeen

Coachingspraktijk Smartiez is eigendom van Winette Mariëlle Hofman en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86179780. De praktijk is gevestigd aan de Tituslaan 39, 6642 AP Beuningen (gld), dit is tevens het postadres.

Definities

In dit document staat ‘ik/mijn’ voor Winette Mariëlle Hofman, eigenaar van Smartiez. De woorden ‘jij/je/jouw’ staan voor degene die een dienst af wil nemen bij Smartiez.

‘Diensten’ en ‘dienstverlening’ staan voor de diensten die ik aanbied zoals coaching, begeleiding, cursussen, lezingen, peer groepen en workshops.

‘Ouder’ staat voor de ouder of wettelijk vertegenwoordiger van een kind.

Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die ik aanbied, inclusief voorbereidende werkzaamheden. Na instemming met deze algemene voorwaarden kan de dienstverlening beginnen.

Aansprakelijkheid

Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade als gevolg van mijn dienstverlening, tenzij er aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld van mijn kant. Eventuele aansprakelijkheid van Smartiez is altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat je betaald hebt voor mijn dienstverlening.

Keuzes en beslissingen die je neemt voor jezelf en/of jouw kind(eren) zijn altijd je eigen verantwoordelijkheid. Behaalde resultaten zijn afhankelijk van jouw inzet en daarmee jouw eigen verantwoordelijkheid. Ik geef hier dan ook geen garantie op. Natuurlijk mag je van mij wel een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik al mijn kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten in mijn dienstverlening aan jou.

Duur en verloop van de dienstverlening

De cursussen, workshops, lezingen en peergroepen zijn vooraf bepaalde trajecten met een vaste prijs en hebben het beste resultaat als het volledige traject doorlopen wordt. Alleen door voorafgaand overleg kan hiervan eventueel worden afgeweken.

Bij coachinggesprekken met kinderen en jongeren is in principe altijd een ouder aanwezig. Soms is het niet nodig dat het kind er zelf bij is. Dit zal in overleg bepaald worden.

Voor begeleiding en coaching van kinderen en jongeren tot 18 jaar moeten beide ouders tekenen voor toestemming. Dit mag eventueel digitaal. Wanneer slechts één ouder tekent, verklaart deze daarmee expliciet toestemming te hebben van de andere ouder.

Voor losse sessies zal per sessie bekeken worden of het nodig is een nieuwe afspraak te maken. De beslissing hierover ligt bij jou.

Soms kan het zijn dat de samenwerking niet lekker loopt. Dit zal ik met je bespreken, waarna ik kan besluiten het traject te stoppen. Dit kan het geval zijn wanneer je regelmatig gemaakte afspraken niet nakomt of aantoonbaar niet meewerkt, maar ook als ik denk dat ik niet de juiste coach voor jou ben. Jij mag zonder verdere opgaaf van reden een traject beëindigen. Je betaalt alle genoten sessies en bent verder tot niks verplicht.

Tarieven en betaling

Alle tarieven staan vermeld op www.smartiez.nl en zijn inclusief 21% btw. Consulten met een uurtarief worden per kwartier berekend en naar boven afgerond.

Kort telefonisch overleg en mailcontact zijn inbegrepen. Voor zaken die meer tijd vragen maken we een nieuwe afspraak.

Voor losse coachingsessies ontvang je een factuur na ieder consult, tenzij we iets anders hebben afgesproken. Ik hanteer een betalingstermijn van 14 dagen. Mocht de betaling niet op tijd binnen zijn dan stuur ik een herinnering. Als de betaling ook daarna niet op tijd binnen is, stuur ik je een tweede herinnering met een aangepaste, verhoogde, factuur. Wordt er dan nog niet betaald, dan laat ik het verder over aan een incassobureau.

Voor afspraken bij je thuis of op school reken ik een kilometervergoeding (0,19) buiten een straal van 10 kilometer van Beuningen.

Annulering

Wanneer je niet kunt komen op een afspraak voor coaching of individuele begeleiding en dit tijdig laat weten, maken we een nieuwe afspraak. Losse afspraken voor coaching of individuele begeleiding kun je tot 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen, als je korter van tevoren annuleert breng ik de helft van de gereserveerde tijd in rekening. Wanneer je zonder voorafgaande melding niet verschijnt op een afspraak breng ik de volledige gereserveerde tijd in rekening.

Voor cursussen, workshops en groepen kun je je tot vier weken van tevoren kosteloos afmelden. Bij afmelden tussen vier en twee weken van tevoren betaal je 50% van de kosten. Bij afmelden binnen twee weken betaal je de volledige kosten. In overleg is het uiteraard wel mogelijk om iemand anders deel te laten nemen.

Auteursrecht

Het materiaal op mijn website en op papier is door mij geschreven, vervaardigd of opgenomen en mag niet zonder toestemming worden (her)gebruikt of aangepast.

Vertrouwelijkheid 

In principe is alles wat er binnen de dienstverlening door Smartiez tussen jou en mij besproken wordt vertrouwelijk en wordt niet zonder toestemming gedeeld met derden.

Zijn er echter signalen die erop wijzen dat jouw veiligheid en/of die van je kind(eren) in gevaar is, dan breng ik deze signalen in kaart, bespreek deze conform de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling met een collega en/of Veilig Thuis en daarna met jou. Hierna maak ik de afweging of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en/of welke hulpverlening er nodig is. Dit is een wettelijke verplichting.

Klachtenregeling

Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict, dan vertrouw ik erop dat we hier samen uitkomen. Lukt dit niet, dan wenden we ons tot een onafhankelijke mediator en delen we de kosten die dit met zich meedraagt.